Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého.

Výška príspevku je 79,67€.

 

Tento príspevok sa vypláca len raz a nárokovať si oň môžete maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.

Uplatnenie príspevku na pohreb

Žiadosť vydáva matričný úrad príslušného mestského alebo obecného úradu, v mieste úmrtia. Naša pohrebná služba OKENKA túto žiadosť za Vás vybaví zdarma. Žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska zosnulého, na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

K žiadosti sa prikladá:

  • úmrtný list (originál + fotokópia)
  • faktúra o nákladoch vynaložených na pohreb oprávnenou osobou (originál + fotokópia)
  • občiansky preukaz žiadateľa

 

Žiadateľ príspevku na pohreb musí byť zároveň aj osoba ktorá zabezpečovala pohreb a ktorej vznikli náklady spojené s pohrebom.